Природне лепоте Македониjе


Jезеро Преспа (Jezero Prespa)
Jезеро Преспа (Jezero Prespa)
Мавровско jезеро (Mavrovsko jezero)
Мавровско jезеро (Mavrovsko jezero)
Ливада (Livada)
Ливада (Livada)
Национални парк Пелистер (Nacionalni park Pelister)
Национални парк Пелистер (Nacionalni park Pelister)
Река Радика (Reka Radika)
Река Радика (Reka Radika)
Доjранско jезеро (Dojransko jezero)
Доjранско jезеро (Dojransko jezero)
Национални парк Галичица (Nacionalni park Galičica)
Национални парк Галичица (Nacionalni park Galičica)
Шар Планина (Šar Planina)
Шар Планина (Šar Planina)